quản lý nợ

Vốn vay nước ngoài chủ yếu đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng. Ảnh: Đức Minh

Riêng trong tháng 8/2021, trả nợ của Chính phủ khoảng 21.535 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 21.065 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 470 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong tháng 8/2021, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phát hành 6.524 tỷ đồng trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh (CPBL), trả gốc 1.950 tỷ đồng, trả lãi 185 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2021 ngân hàng này đã phát hành 11.024 tỷ đồng trái phiếu CPBL, trả gốc 6.750 tỷ đồng, trả lãi 1.016 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được CPBL khoảng 43.605 tỷ đồng.

Còn Ngân hàng Phát triển Việt Nam không thực hiện phát hành trái phiếu CPBL trong 8 tháng năm 2021, trả gốc 12.910 tỷ đồng, trả lãi 2.272 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được CPBL khoảng 89.452 tỷ đồng.

Liên quan tới bảo lãnh vay cho các chương trình, dự án, theo đại diện Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ Tài chính, trong tháng 8 năm 2021 không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước và nước ngoài.

Đối với các dự án được bảo lãnh vay trong nước, tháng 8 không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc và lãi. Lũy kế 8 tháng năm 2021, các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, trả gốc 1.865 tỷ đồng, trả lãi 761 tỷ đồng. Dư nợ bảo lãnh của các dự án vay vốn trong nước khoảng 22.550 tỷ đồng.

Đối với các dự án được bảo lãnh vay nước ngoài, tháng 8 không thực hiện rút vốn, trả nợ gốc 656 tỷ đồng, trả lãi 57 tỷ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2021 thực hiện rút vốn 2.258 tỷ đồng, trả gốc 15.380 tỷ đồng, trả lãi và phí 2.291 tỷ đồng.

Đức Minh