Quang cảnh cuộc họp song phương Hải quan Việt Nam-Nhật Bản.
Quang cảnh buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn đánh giá cao Hải quan Nhật Bản đã giúp đỡ Hải quan Việt Nam nâng cao năng lực cho cán bộ hải quan, hỗ trợ hải quan Việt Nam đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan.

Để nâng cao chất lượng trong thực hiện thủ tục hải quan, quản lý hải quan..., Hải quan Việt Nam luôn đánh giá cao việc học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan có trình độ phát triển tiên tiến và sự hỗ trợ của Hải quan Nhật Bản.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn khẳng định, Chiến lược Phát triển của Hải quan Việt Nam đến năm 2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan tập trung, tích hợp thông minh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống, với nền tảng số, phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuẩn mực quốc tế, ứng dụng mạnh mẽ những thành tựu khoa học, công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Đồng thời, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 của Hải quan Việt Nam là cơ bản hoàn thành Hải quan số, hoàn thành tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện nghiệp vụ hải quan hướng tới Hải quan số và đáp ứng các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống. Trong bối cảnh đó, Hải quan Việt Nam mong muốn nhận được sự hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của Hải quan Nhật Bản.

Bày tỏ vinh dự lần đầu tiên được tham dự Hội nghị với tư cách Tổng cục trưởng, ông Kazuhiko Ejima cho biết, số lượng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và hoạt động tại Việt Nam ngày càng tăng. Tổng cục trưởng Hải quan Nhật Bản mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kiểm soát ma túy, các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ…

Trong những năm vừa qua, trong khuôn khổ hợp tác song phương, Hải quan Nhật Bản và Hải quan Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin và cung cấp thông tin trợ giúp lẫn nhau về các vấn đề hải quan như trao đổi thông tin về các quy định pháp luật của Nhật Bản, kinh nghiệm quản lý hải quan hiện đại. Hai cơ quan cũng tích cực hợp tác xây dựng năng lực dành cho cán bộ của Hải quan Việt Nam.

Từ năm 2000 đến nay, Hải quan Nhật Bản liên tục hỗ trợ xây dựng năng lực thông qua việc cử chuyên gia bao gồm cả dài hạn và ngắn hạn theo các chương trình/dự án của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) sang Việt Nam giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm các lĩnh vực nghiệp vụ chủ chốt như quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, trị giá, xuất xứ, thủ tục hải quan, thông quan hàng hóa… Gần đây nhất, hai bên đã phối hợp tổ chức Hội thảo về xuất xứ hàng hóa tại Việt Nam vào tháng 2/2024 và Hội thảo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản vào tháng 4/2024.