Việt Nam xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với thặng dư kỷ lục 26 tỷ USD