Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 1/2024 ước đạt 31,1 nghìn tỷ đồng