Thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam kỳ báo cáo tháng 9 cho thấy, đến nay đã xác thực trên 91,2 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp, chia sẻ trên 131 triệu lượt bản ghi thông tin bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

12.597 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp
Cơ sở y tế làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp. Ảnh: BHXHVN

Toàn quốc đã có 12.597 cơ sở khám chữa bệnh triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp (đạt 98,2% tổng số cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc), với trên 43 triệu lượt tra cứu thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Về việc tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, đã tiếp nhận và xử lý gia hạn 26.144 thẻ thông qua dịch vụ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng thông qua Cổng dịch vụ công (DVC) Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng DVC quốc gia.

Đến nay, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tiếp nhận và giải quyết 143.245 hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 3.028 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng mai táng phí được thực hiện qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông.

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận từ Cổng DVC quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 244.258 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Đối với DVC "Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai tích hợp trên Cổng DVC Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng DVC quốc gia từ ngày 19/1/2023. Tính đến ngày 15/8/2023, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 3.724 giao dịch đăng ký, đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đối với DVC "Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế": Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, ban hành DVC trực tuyến, đã triển khai trên Cổng DVC Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã tích hợp trên Cổng DVC quốc gia ngày 13/7/2023. Tính đến ngày 14/9/2023, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 26.144 trường hợp đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế thông qua DVC này.

Trên toàn quốc có 1.140 cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe, với 1.156.323 dữ liệu được gửi; có 1.364 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy chứng sinh, với 411.653 dữ liệu được gửi; 488 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử, với 4.184 dữ liệu được gửi.