Theo đó, các công ty nêu trên bị buộc phải hủy niêm yết từ ngày 15/04/2014. Cụ thể, CtyCP Thủy sản Cửu Long (mã CK: CLP) bị hủy niêm yết 8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy niêm yết theo mệnh giá là 80 tỷ đồng. Nguyên nhân do lợi nhuận chưa phân phối (lỗ lũy kế) tại ngày 31/12/2013 là - 88,09 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 80 tỷ đồng.

Đối với CtyCP DOCIMEXCO (mã CK: FDG) bị bắt buộc hủy niêm yết 13,2 triệu cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết 132 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận chưa phân phối của Công ty tại ngày 31/12/2013 là -165,228 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp của công ty là 132 tỷ đồng.

CtyCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CK: CNT) bị hủy niêm yết hơn 10 triệu cổ phiếu. Với tổng giá trị cổ phiếu hủy niêm yết là hơn 100 tỷ đồng. Nguyên nhân là do lợi nhuận chưa phân phối của công ty tại ngày 31/12/2013 là -135,21 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 100,15 tỷ đồng./.

Hồng Quyên