hải quan

Tổng cục Hải quan luân chuyển gần 700 người trong nửa đầu năm 2020. Ảnh: T.T.

Những tháng đầu năm, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc triển khai công tác luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức, viên chức; Quyết định số 719/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về quy chế luân chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Bộ Tài chính.

Trong quý II/2020, đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 2.206 người. Trong đó, nhiều nhất là Tổng cục Thuế với 1.510 người, Tổng cục Hải quan với 407 người, Kho bạc Nhà nước 276 người, Tổng cục Dự trữ nhà nước là 13 người.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 3.507 người.

Cụ thể: Tổng cục Thuế 2.348 người, Tổng cục Hải quan 698 người, Kho bạc Nhà nước 437 người, Tổng cục Dự trữ Nhà nước 24 người...

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định./.

Minh Anh