Số tiền trên được cấp theo quy định pháp lý (Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Thông tư số 98/2013/TT-BTC) hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; quản lý cấp phát nguồn vốn hỗ trợ cho người có công với cách mạng theo danh sách đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012.

Theo đó, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương số tiền là 79,2 tỷ đồng (bằng 50% kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho địa phương) để địa phương có nguồn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng.

Cụ thể, cấp cho tỉnh Quảng Trị: 44,5 tỷ đồng; Sóc Trăng: 29,9 tỷ đồng. Điện Biên: 2,2 tỷ đồng; Lai Châu: 1,6 tỷ đồng; Bà Rịa – Vũng Tàu: 1 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ quan thực hiện rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định./.

Ngô Huệ