Trong đó, theo Tổng cục Thống kê, vốn khu vực Nhà nước đạt 329,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng vốn và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn khu vực ngoài Nhà nước đạt 315,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,9% và tăng 12,8%; vốn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 188,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 22,6% và tăng 5,8%.

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng ước tính đạt 147,1 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6% kế hoạch năm và tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Vốn trung ương quản lý đạt 32.485 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch năm và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn địa phương quản lý đạt 114.597 tỷ đồng, bằng 75,1% kế hoạch năm và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2013./.

Trung Ninh