Cụ thể, Thông tư quy định rõ, việc chi viết và biên soạn tài liệu thông thường: 75.000 đồng/trang chuẩn 350 từ; chỉnh sửa tài liệu: mức tối đa không quá 30% mức chi xây dựng mới.

Chi sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện theo phương thức thực hiện theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch theo quy định tại Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Đơn giá và định mức hỗ trợ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với hoạt động truyền thanh tại cộng đồng: Biên tập tài liệu truyền thanh, phát thanh: 75.000 đồng/trang chuẩn 350 từ; Bồi dưỡng phát thanh viên: 15.000 đồng/lần trường hợp truyền thanh, phát thanh bằng tiếng dân tộc: 20.000 đồng/lần. Tổng số tiền bồi dưỡng tối đa không quá 100.000 đồng/ngày/người.

Đối với những nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định mức, đơn giá thì đơn vị được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền căn cứ mục tiêu, kế hoạch đã được cơ quan quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông phê duyệt (ở Trung ương là Bộ Thông tin và Truyền thông và ở địa phương là Sở Thông tin và Truyền thông), khối lượng công việc và giá cả thị trường để lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2014./.

Phương Quyên