Thực hiện các biện pháp kiên quyết để thu hồi nợ thuế

Ông Ngô Xuân Tòng – Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh khiến việc thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách gặp khá nhiều khó khăn. Xác định được khó khăn thách thức, ngay từ những ngày đầu năm, cục thuế đã giao dự toán thu đến từng phòng, chi cục thuế thực hiện dự toán theo từng khu vực kinh tế, từng địa bàn đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) để các đơn vị chủ động phấn đấu thu hoàn thành dự toán được giao.

doanh-nghiệp-duy-trì-sản-xuất-kinh-doanh.jpg
Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn duy trì sản xuất kinh doanh. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cùng với đó, toàn đơn vị tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng lớn, kéo dài, đôn đốc kịp thời nộp NSNN; đặc biệt là kiên quyết thực hiện các biện pháp cưỡng chế tài khoản ngân hàng để thu hồi tiền nợ thuế.

Cụ thể lãnh đạo Cục thuế Bắc Ninh cho hay, trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng lũy kế ước 1.100 lượt doanh nghiệp (DN); thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp hóa đơn không còn giá trị sử dụng 128 DN. Kết quả thu qua công tác cưỡng chế nợ thuế ước đến 30/6/2021 được khoảng 150 tỷ đồng, chiếm khoảng 50% số tiền phải cưỡng chế.

Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế Bắc Ninh đã đôn đốc, thu và điều chỉnh được số tiền thuế nợ là trên 536 tỷ đồng, đạt 84% trên tổng số tiền thuế nợ giao đôn đốc.

Tổng nợ thuế giảm số tuyệt đối là 159 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 18% so với thời điểm 31/12/2020. Tỷ lệ nợ tính đến thời điểm 30/6/2021 so với dự toán thu năm 2021 là 3,3%, trong đó tỷ lệ tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày là 3,0%.

Nỗ lực duy trì tỷ lệ nợ ở mức 3,0%

Chia sẻ cụ thể hơn về công tác phân công nhiệm vụ đôn đốc, thu hồi nợ thuế, ông Ngô Xuân Tòng cho biết, thực hiện công văn số 774/TCT-QLN của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế, toàn đơn vị đã tiến hành rà soát danh sách người nộp thuế (NNT) còn nợ thuế lớn. Qua đó, phân công trực tiếp cho lãnh đạo cục thuế và lãnh đạo các phòng, các chi cục thuế làm việc với DN để đôn đốc và xử lý tiền thuế nợ. Sau khi triển khai, các đơn vị đã gửi giấy mời DN làm việc và lập biên bản yêu cầu DN nộp và cam kết nộp nợ thuế vào NSNN.

Đối với các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày, cục thuế thực hiện đôn đốc thu nộp bằng các biện pháp gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, đôn đốc làm việc trực tiếp, ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp theo mẫu 07/QLN ban hành kèm theo quy trình quản lý nợ.

Lãnh đạo Cục Thuế Bắc Ninh cho hay, trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã ban hành và gửi thông báo nợ thuế đến 34.811 lượt DN; tập trung đôn đốc thu nợ đối với đơn vị có số thuế nợ lớn, nợ kéo dài; chỉ đạo phối hợp xử lý tiền thuế nợ chờ điều chỉnh; định kỳ hàng tháng thực hiện và chỉ đạo các chi cục thuế rà soát danh sách NNT đến mức phải cưỡng chế để thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với tất cả NNT có số tiền thuế nợ đến mức phải cưỡng chế.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng tháng thực hiện công khai thông tin các trường hợp NNT nợ thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế trên thông tin đại chúng… Với việc triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nợ nêu trên, kết quả 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã thu được tối thiểu 80% nợ trên dưới 90 ngày tại thời điểm 31/12/2020 chuyển sang.

Báo cáo của Cục Thuế Bắc Ninh cho thấy, tổng số tiền nợ thuế tính đến thời điểm 30/6/2021 đơn vị đang quản lý là 741 tỷ đồng, giảm số tuyệt đối ước là 159 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 18% so với thời điểm 31/12/2020. Trong đó, nhóm nợ có khả năng thu (nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày) chiếm tỷ trọng 89%, giảm 0,2% và nhóm nợ khó thu chiếm tỷ trọng 11%, giảm 21%. So với dự toán thu năm 2021, tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn đến thời điểm 30/6/2021 là 3,3%. Trong đó, tiền thuế nợ trên dưới 90 ngày so với dự toán thu năm 2021 là 3,0%, tỷ lệ nợ được ghi nhận giảm trong tầm kiểm soát.

Ngoài việc tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ đề ra từ đầu năm, Cục Thuế Bắc Ninh chủ động thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14, phấn đấu đến hết 31/12/2021 hoàn thành việc xử lý khoanh nợ, xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp./.

Văn Tuấn