doanh-nghiệp-phục-hồi-sản-xuất-kinh-doanh-sau-covid.jpg

Doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu cho ngân sách. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Theo báo cáo, số thu nội địa cơ quan thuế thực hiện là 5.366 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 310 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2.364 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 798 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 791 tỷ đồng; thu thuế thu nhập cá nhân 697 tỷ đồng; các khoản thu nội địa khác 58 tỷ đồng.

Số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan thực hiện là 1.163 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán giao, tăng 16% so với cùng kỳ thực hiện.

Báo cáo cũng cho thấy, tổng số chi ngân sách địa phương 2 tháng đầu năm là 4.987 tỷ đồng (chi ngân sách cấp tỉnh là 2.613 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 1.076 tỷ đồng; ngân sách cấp xã 1.299 tỷ đồng).

Trong tổng chi trên, chi đầu tư phát triển bao gồm: Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực: 3.581 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh là 1.962 tỷ đồng; cấp huyện là 441 tỷ đồng; cấp xã là 1.178 tỷ đồng.

Chi thường xuyên là 1.113 tỷ đồng. Trong đó, cấp tỉnh là 394 tỷ đồng; cấp huyện là 598 tỷ đồng; cấp xã là 121 tỷ đồng. Trong chi thường xuyên, chi thanh toán cho cá nhân là 488 tỷ đồng. Hầu hết các khoản chi đều được các cấp, ngành kiểm soát chặt chẽ và đúng quy định./.

Văn Tuấn