bảo minh

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 830,5 tỷ đồng. Ảnh: H.H

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc 2.443 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm 300 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính là 153,7 tỷ đồng. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm gốc phấn đấu lãi 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 109,8 tỷ đồng.

Đại hội cùng thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 755 tỷ đồng lên 830,5 tỷ đồng, với phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, năm 2013, tổng doanh thu của Bảo Minh đạt 2.792 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.306 tỷ đồng, doanh thu nhận tái bảo hiểm 290 tỷ đồng. Lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm gốc của Bảo Minh đạt 55 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng./.

H.C