BHTG

Ảnh TL minh hoạ

Thông tư quy định BHTG được cung cấp, khai thác các thông tin, báo cáo quy định chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư. Khi cần thiết BHTG có văn bản đề nghị NHNN xem xét, cung cấp thông tin, báo cáo khác chưa được quy định để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BHTG.

Ngược lại, BHTG cũng có trách nhiệm báo cáo NHNN các thông tin được quy định chi tiết kèm theo Thông tư này. Khi cần thiết, BHTG cung cấp thông tin, báo cáo khác chưa được quy định kèm theo Thông tư này theo yêu cầu bằng văn bản của NHNN.

Nguyên tắc cung cấp, sử dụng và quản lý thông tin được quy định rõ tại Thông tư gồm: Bảo đảm tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ và chính xác ; Việc cung cấp, sử dụng, quản lý và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật ; Bên được cung cấp thông tin sử dụng thông tin phục vụ cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

BHTG không được cung cấp cho bên thứ ba thông tin được NHNN cung cấp, trừ trường hợp cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về: nối mạng và quy trình cung cấp thông tin bằng điện tử giữa hai cơ quan; về việc tra soát và điều chỉnh thông tin; thời hạn gửi thông tin cũng như việc khai thác thông tin tại các đơn vị thuộc NHNN, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị thuộc NHNN trong việc cung cấp thông tin.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/2/2017./.

H.Y