Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội: Tổng thu đạt 54.211,6 tỷ đồng trong năm 2022