Cụ thể, doanh thu hợp nhất trong nửa đẩu năm 2013 đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 280 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4% so với 6 tháng đầu năm 2012.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đạt 5.481 tỷ đồng, tăng 507 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 10%.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất đạt 735 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn, tới 74% trong cơ cấu LNTT hợp nhất.

Bảo hiểm phi nhân thọ: 221 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ đóng góp 27% (6 tháng năm 2012 là 20%). Bảo hiểm nhân thọ: 379 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ đóng góp 47% (6 tháng 2012: 30,5%).

Vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2013 đạt 12.585 tỷ đồng, tăng 1.087 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 9% so với ngày 31/12/2012.
Tổng tài sản đạt 48.920 tỷ đồng, tăng 1.784 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 4%.

Kết quả kinh doanh của công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt:
Doanh thu đạt 785 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 14,6%, đạt 55,6% kế hoạch năm 2013.

LNST đạt 598 tỷ đồng, tương đương với 101,6% so với cùng kỳ năm 2012, hoàn thành 54,2% kế hoạch năm 2013./.

Vũ Long