Chủ đề của phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của ngành BHXH là: “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và DN”.

Theo đó, toàn ngành sẽ tập trung tối đa mọi nguồn lực để phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ: Hoàn thành các chỉ tiêu về thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỉ lệ 27,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BH thất nghiệp chiếm tỉ lệ 23,8% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt tỉ lệ 87,5% so với dân số cả nước.

Đồng thời, phấn đấu giảm tỉ lệ nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp thấp hơn so với chỉ tiêu do BHXH Việt Nam giao cho đơn vị và số nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp toàn ngành dưới 2,5% trên tổng số phải thu.

Bên cạnh đó, giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia và hưởng chế độ. Quyết tâm hoàn thành việc cấp mã số BHXH; cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; hoàn thành việc trả sổ BHXH cho NLĐ. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý và sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối quỹ KCB BHYT; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phòng chống lạm dụng, thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp....

PV