* Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Tiết kiệm kinh phí chi quản lý hành chính 364.592 tỷ đồng

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, các đơn vị dự toán thuộc Bộ đã tiết kiệm kinh phí chi quản lý hành chính được 364.592 tỷ đồng. Việc tiết kiệm đã tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị chủ động nguồn trong chi tiêu, đồng thời chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ.

Trong giai đoạn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra có nội dung liên quan đến THTK, CLP, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.826 tỷ đồng do chi không đúng quy định.

* Bộ Khoa học và Công nghệ: Tiết kiệm trên 107,8 tỷ đồng từ THTK, CLP

Giai đoạn 2016 - 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiết kiệm được 107,847 tỷ đồng từ THTK, CLP; giảm 72 biên chế hành chính, giảm 220 biên chế viên chức được giao năm 2021 so với năm 2015.

Cũng trong giai đoạn này, Bộ Khoa học và Công nghệ có 31 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch trung hạn 2016-2020. Đến năm 2021, Bộ đã triển khai thực hiện 11dựán.HiệnBộcòn7dựánchậm tiến độ và 4 dự án dừng triển khai do công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án không tiên lượng hết sự thay đổi về công nghệ, dẫn tới không được đầu tư do không còn phù hợp về công nghệ.

* Bộ Công thương: Ban hành và thực hiện Chương trình THTK, CLP còn chậm so với quy định

Báo cáo kết quả làm việc bước đầu của Đoàn giám sát Quốc hội tại Bộ Công thương về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021 cho biết, nội dung thông tin, số liệu trong báo cáo của bộ này chưa đầy đủ, chưa đánh giá, làm rõ được các vấn đề THTK, CLP, trách nhiệm tổ chức, cá nhân...

Về việc ban hành và thực hiện Chương trình THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021, 2021 - 2025 và các năm trong giai đoạn 2016 - 2021 đều ban hành chậm rất nhiều so với thời gian quy định. Nội dung báo cáo không nêu và đánh giá cụ thể kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu việc THTK, CLP.