Bộ Tài chính thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng (KCHT) đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP)” giai đoạn 2022 - 2030.

Theo kế hoạch, các đơn vị thực hiện thi đua đẩy mạnh phát triển KCHT đồng bộ, tập trung chủ động rà soát, hoàn thiện, ban hành cơ chế, chính sách tài chính phù hợp, ổn định, bình đẳng, công khai, minh bạch, làm cơ sở để tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ vốn đầu tư công và tài sản công.

Đồng thời, các đơn vị thi đua đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về xây dựng, phát triển KCHT của cả nước và của Bộ Tài chính.

TP. Hồ Chí Minh: Kiểm tra, giám sát những vụ việc nhạy cảm

Tích cực phòng chống tham nhũng (PCTN), Thành ủy TP. Hồ Chí Minh vừa đưa ra kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của các ban chỉ đạo, nhất là Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực; thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng, những vụ việc đã triển khai chỉ đạo, nhất là các chỉ đạo của Trung ương.

Tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực có liên quan, nhất là những vụ việc nhạy cảm, phức tạp như quản lý sử dụng đất, mua bán, chuyển nhượng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; quản lý vốn, tài sản nhà nước.

Lạng Sơn: Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng

Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 7 lớp tuyên truyền về PCTN, tiêu cực với 536 người tham dự; cơ quan điều tra thụ lý 7 vụ, 15 bị can về tham nhũng, kinh tế và chức vụ...

Để công tác PCTN, tiêu cực ngày càng đi vào thực chất, tỉnh Lạng Sơn đã đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực; tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên ngay tại cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, giám sát, thanh tra các địa bàn, lĩnh vực, vị trí công tác dễ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực.