Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu giúp Chính phủ tổ chức phong trào thi đua về THTK, CLP trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng ở mọi cấp,

mọi ngành và trong nhân dân với chủ đề, nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác THTK, CLP.

Hà Nội: Chống lãng phí trong lĩnh vực thông tin truyền thông

Nhằm thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để đẩy mạnh công tác THTK, CLP, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã yêu cầu toàn đơn vị siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ và điều hành chi ngân sách của đơn vị theo đúng dự toán được giao.

Đặc biệt, sở yêu cầu các phòng, ban chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc mua sắm tập trung đối với những loại tài sản trong danh mục đã được UBND thành phố phê duyệt, đẩy mạnh việc đấu thầu qua mạng.

Bình Phước: Tiết kiệm, chống lãng phí cả khu vực tư nhân

Đẩy mạnh việc THTK, CLP theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội, UBND tỉnh Bình Phước đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP tại từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, cả khu vực công và khu vực kinh tế tư nhân, để THTK, CLP thực sự trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững.