* Bộ Nội vụ yêu cầu các đơn vị cắt giảm khoản chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách

Bộ Nội vụ vừa có Quyết định số 73/ QĐ-BNV ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của cơ quan này năm 2023.

Bộ Nội vụ cho biết, mục tiêu ban hành chương trình nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Nội vụ; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng lãng phí; sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nguồn nhân lực; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động về THTK, CLP; đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các đơn vị và cán bộ, công chức, người lao động thuộc cơ quan bộ.

* Đắc Lắk ban hành chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Trong chương trình về THTK, CLP năm 2023, tỉnh Đắc Lắk đặc biệt chú trọng đến việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

Cùng với bảo đảm chi NSNN tiết kiệm, hiệu quả, tỉnh Đắc Lắk kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là chi mua sắm công, đi công tác trong và ngoài nước, sử dụng xe ô tô công, tổ chức hội nghị, hội thảo, nghiên cứu, khảo sát, tiết kiệm điện, xăng dầu... để dành nguồn tăng chi đầu tư phát triển và chi các nhiệm vụ cấp bách khác.

* Hà Nội: Thành lập tổ công tác thẩm định kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác thẩm định kết quả tự chấm điểm kết quả THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị và dự kiến chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 của TP. Hà Nội.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp UBND thành phố tổ chức thẩm định tự chấm điểm kết quả THTK, CLP của các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, tham mưu tự chấm điểm kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên năm 2022 của TP. Hà Nội, làm căn cứ báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Tổ công tác được phép sử dụng con dấu của Sở Tài chính trong thực hiện nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.