Theo đó, số kinh phí cấp cho mỗi địa phương như sau: tỉnh Quảng Nam: 248,8 triệu đồng (02 đối tượng), Điện Biên: 23 triệu đồng (100% dự toán kinh phí chi trả cho 01 đối tượng), Kiên Giang: 140 triệu đồng (70% nhu cầu kinh phí cho 02 đối tượng), Bình Phước: 91,084 triệu đồng (01 đối tượng), Bình Định: 47,81 triệu đồng (01 đối tượng), Kon Tum: 134,876 triệu đồng (100% kinh phí cho 01 đối tượng), Hải Dương: 75 triệu đồng (06 đối tượng) và Hậu Giang: 130 triệu đồng (70% nhu cầu kinh phí).

Công văn số 4711-CV/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương quy định:
Những trường hợp cán bộ không đủ tuổi tái cử theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp nhưng có thời gian tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định chỉ còn 6 tháng trở xuống thì không thực hiện theo quy định tại Nghị định số 67/2010/NĐ-CP mà được thực hiện theo chế độ nghỉ hưu hiện hành.

Mai Lâm