Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 1757/TTg-KTTH về hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan. Ngoài nội dung trên, Thủ tướng cũng đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương về việc kinh doanh tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia súc và phủ tạng, phụ phẩm gia cầm và một sô loại hàng tiêu dùng đã qua sử dụng tại Công văn số 702/BCT-XNK. Bộ Công Thương có trách nhiệm công bố, quy định chặt chẽ các điều kiện kinh doanh, quản lý. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính theo quy định. Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh biên giới thống nhất với Bộ Công Thương, Tài chính, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi công bố cửa khẩu phụ, điểm thông quan trong Khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ nằm ngoài Khu kinh tế cửa khẩu đủ điều kiện để tái xuất hàng hóa khi đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước. UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương để lựa chọn và giao cho một số thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện để thực hiện tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan này. Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Bộ liên quan chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ hoạt động tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan, không để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu; đình chỉ hoạt động tái xuất qua cửa khẩu phụ, điểm thông quan nếu để xảy ra buôn lậu, thẩm lậu và Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ việc này. Đối với việc cửa khẩu xuất, nhập và đặt cọc, ký quỹ hàng hóa gửi kho ngoại quan thì áp dụng tương tự như hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất. Những thương nhân từ chối trách nhiệm xử lý những lô hàng đã được giao theo hợp đồng nhập khẩu đã ký, Bộ Công Thương xem xét, rút giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất và không cấp lại./.

TN