Bộ Tài chính cho biết, có 5 địa phương được bổ sung kinh phí đợt này, bao gồm: Lâm Đồng, Bắc Giang,Tuyên Quang, Hải Phòng và Trà Vinh.

Số kinh phí mà mỗi địa phương được cấp bổ sung cụ thể như sau: tỉnh Lâm Đồng: 1,926 tỷ đồng (kinh phí thực hiện chính sách 6 tháng đầu năm 2014), Bắc Giang: 27,665 tỷ đồng (kinh phí thực hiện chính sách năm 2011,2012, 2013), Tuyên Quang: 2,886 tỷ đồng (kinh phí quý III và IV năm 2013), Hải Phòng: 33,857 tỷ đồng (kinh phí thực hiện từ năm 2010-2013), Trà Vinh: 19,7 tỷ đồng (kinh phí của các năm 2011, 2012 và 2013)./.

Mai Lâm