Theo đó, quyết định sửa đổi nguyên tắc xét nâng bậc lương trước thời hạn như sau:

Thực hiện xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức đáp ứng đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, trong đó thực hiện xét trước hết đối với người trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) không bị sai phạm phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật.

Bộ Tài chính sửa đổi quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
Để được nâng lương trước thời hạn, công chức, viên chức phải đáp ứng đủ nhiều điều kiện theo tiêu chuẩn.

Xét theo thứ tự ưu tiên cấp độ thành tích khen thưởng từ cao nhất trở xuống cho đến hết chỉ tiêu nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định.

Cụ thể như sau: Trường hợp nhiều người cùng có cấp độ thành tích khen thưởng cao nhất như nhau, việc xét nâng bậc lương trước thời hạn theo thứ tự ưu tiên như sau: Những người gần đến tuổi nghỉ hưu theo quy định, nếu không được xét lần này thì sẽ không còn cơ hội để được nâng bậc lương trước thời hạn lần sau (trừ trường hợp người đó sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ).

Tiếp đến là ưu tiên người có nhiều thành tích hơn ở cùng cấp độ khen thưởng (trong khoảng thời gian 6 năm hoặc 4 năm quy định tại Khoản Điều 4 quy chế này). Trường hợp có giấy khen thì ưu tiên xét giấy khen của cấp tổng cục trưởng và tương đương trước giấy khen của cục trưởng và tương đương.

Ngoài ra, xem xét đến các đối tượng: những người là thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật; người không giữ chức vụ lãnh đạo; người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; những người có năm công tác nhiều hơn; những người chưa được nâng bậc lương trước thời hạn lần nào; những người có công trình nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến trong quá trình công tác được ứng dụng vào thực tế và mang lại hiệu quả rõ rệt…

Hồ sơ đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn gồm có: công văn đề nghị của thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp công chức, viên chức; danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn; biên bản họp của hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn; quyết định nâng bậc lương của năm gần nhất; trường hợp có thiệt thòi về lương cần có bảng diễn biến về lương.

Ngoài ra, hồ sơ cần có: bản sao các quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích của công chức, viên chức đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tính đến thời điểm 31/12 của năm xét; văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của năm xét đối với công chức, viên chức được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Các đơn vị đề xuất danh sách nâng bậc lương trước thời hạn trước ngày 20/01 hàng năm để hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn tổng hợp. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không có đề nghị thì coi như không có nhu cầu xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (29/11/2023)./.