Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ Ngành Hải quan tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ Ngành Thuế siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong xử lý công việc

Thông báo nêu rõ, thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc.

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ
Cán bộ Cục Thuế tỉnh Bình Dương lắng nghe, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Sơn Nam

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính; tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt hơn nữa Quy chế làm việc của Chính phủ, quy chế làm việc của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐTTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ phải có biện pháp giám sát, phòng ngừa các biểu hiện của hành vi cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, vụ lợi, trì hoãn giải quyết công việc được giao, thờ ơ, vô cảm với đồng nghiệp, nhân dân và doanh nghiệp, gây khó khăn đối với tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; nghiêm cấm các biểu hiện, hành vi tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm; chủ động điều chuyển, cách chức các trường hợp vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp cần thiết.

Xử lý nghiêm nếu đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ

Bộ trưởng yêu cầu phải tăng cường kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm chưa tốt.

Bộ Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ
Ngành Hải quan đã có nhiều sáng kiến trong thực thi công vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Từ đó, kịp thời rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét thay thế, điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao.

Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không giải quyết những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động, tích cực rà soát các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thẩm quyền xử lý của các đơn vị và của Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp liên quan đến Bộ Tài chính; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.

Thủ trưởng các đơn vị còn được giao nhiệm vụ trực tiếp, chủ động tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; điều hành chính sách tài khóa hiệu quả, đồng bộ các chính sách khác để thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 3 kinh doanh.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai thực hiện nhanh, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung triển khai tích cực, hiệu quả các chủ trương của Đảng, các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tập trung thời gian, nguồn lực để thực hiện, hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ đã được Chính phủ giao trong Chương trình công tác năm 2023.

Tại thông báo này, người đứng đầu ngành Tài chính đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Cụ thể: Giao Vụ Pháp chế chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án của Bộ Tài chính được gia. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu đẩy mạnh, thực hiện hiệu quả Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025. Vụ Tổ chức cán bộ chủ động, rà soát, kịp thời báo cáo Bộ để hoàn thiện cơ chế, quy định, quy trình về quản lý cán bộ, công chức, viên chức...

Phải khẳng định rằng, trong suốt những năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính luôn đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; chống chạy chức, chạy quyền và phòng chống tham nhũng của công chức, viên chức Bộ Tài chính.

Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính ban hành Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ và Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành chỉ thị về vấn đề này cho thấy sự kiên định của Bộ Tài chính về công tác này.

Bộ Tài chính cũng đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Kết quả sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Tài chính cho thấy hiệu quả bước đầu trong việc giảm bớt các tầng nấc trung gian, giảm các bộ phận quản lý nội ngành, tập trung nguồn lực cho bộ phận tác nghiệp trực tiếp. Từ đó, giảm số người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là cấp chi cục và cấp đội (chi cục trưởng, đội trưởng và tương đương), thay đổi phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật của ngành Tài chính./.

Tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ động, tích cực rà soát các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thẩm quyền xử lý của các đơn vị và của Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết triệt để, dứt điểm các phản ánh, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, hiến kế của người dân, doanh nghiệp liên quan đến Bộ Tài chính.

Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tuyệt đối không được đùn đẩy, lòng vòng, né tránh.