Tăng cường công tác quản lý, chống thất thu thuế

Văn bản nêu rõ, thời gian qua Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiều lần có ý kiến chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế nêu cao tinh thần, trách nhiệm; tăng cường ý thức chấp hành quy định pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ chưa nghiêm, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước.

Tại văn bản này, nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, trách nhiệm nêu gương; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng trong ngành Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quán triệt tới toàn thể các đơn vị và cán bộ công chức một số nội dung.

Thứ nhất, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức quán triệt và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của ngành, đặc biệt tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế như bộ phận thanh tra kiểm tra; bộ phận kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuế. Tổng cục chỉ đạo các đơn vị, bộ phận và các cán bộ công chức thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, thực hiện đúng chức năng của cơ quan thuế trong việc xác định nghĩa vụ tài chính đối với hồ sơ đất đai do văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan tài nguyên môi trường chuyển sang. Trong trường hợp chưa có thông tin hoặc thông tin chưa đầy đủ, đơn vị cần phối hợp với cơ quan được phân công quản lý đất đai trên địa bàn xác định rõ hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngành Thuế chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ công chức trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế. Ảnh: TN
Ngành Thuế chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ công chức trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế. Ảnh: TN

Thứ hai, việc thực hiện công tác hoàn thuế đảm bảo đúng quy định của pháp luật về chính sách thuế và Luật Quản lý thuế, không làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các cơ quan thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ AI trong công tác quản lý rủi ro nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc xác minh, trao đổi thông tin, chống gian lận trong hoàn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Thứ ba, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trường hợp phát hiện các vi phạm, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm theo đúng tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Đồng thời, thủ trưởng đơn vị tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Luân chuyển, chuyển đổi vị trí để hạn chế tối đa tiêu cực

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã quán triệt, triển khai đến các đơn vị trong toàn ngành Thuế nghiêm túc thực hiện theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Bộ trưởng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cục, vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc cơ quan Tổng cục Thuế chỉ đạo tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ.

Cán bộ thuế thực hiện ký cam kết không vi phạm

Văn bản của Bộ Tài chính cũng truyền đạt chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành Thuế triển khai quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện ký cam kết những điều không được làm và không vi phạm nguyên tắc khi tiếp xúc với người nộp thuế. Có kế hoạch tập huấn chức năng, nhiệm vụ cho cán bộ ở những khâu dễ xảy ra vi phạm, thường xuyên giám sát chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm. Trường hợp vi phạm các quy định trên và các điều đã ký tại bản cam kết, thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm theo tính chất, mức độ vi phạm và quy định pháp luật. Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm tại đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Tại công văn trên, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc bên cạnh việc nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc xây dựng các kế hoạch, giải pháp, biện pháp, lộ trình phù hợp và hiệu quả để tổ chức triển khai công việc. Việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thuế trong thực thi công vụ cũng hết sức cần thiết; cần triển khai đồng bộ, quyết liệt để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của ngành Thuế năm 2023.

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai nghiêm túc các chỉ đạo trước đó, nhấn mạnh việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ đối với công chức, viên chức trong toàn ngành Thuế. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ngành Thuế coi trọng, đẩy mạnh việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cũng như kiểm tra, giám sát đối với công chức làm việc tại các chức năng quản lý thuế cơ bản và bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người nộp thuế.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế giao Cục Kiểm tra nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các đường dây nóng tại cơ quan, đơn vị để tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản ảnh của người dân, người nộp thuế; tham mưu Tổng cục Thuế thành lập các tổ kiểm tra của tổng cục để kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ ở các đơn vị thuộc cơ quan tổng cục và các cục thuế.

Đồng thời, Tổng cục trưởng giao các cục thuế thành lập các tổ kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Việc kiểm tra đột xuất công vụ tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người nộp thuế để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.