Đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đã có công văn gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về hồ sơ đề nghị xây dựng luật.

Hoàn thiện đề án đề nghị xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
Hoàn thiện đề án đề nghị xây dựng Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) và dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Văn phòng Chính phủ đã có công văn đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi). Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng dự Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình số 556/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc bổ sung dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) và thông qua tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024).

Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tư pháp đã có báo cáo thẩm định về đề nghị xây dựng luật. Hiện nay, Bộ Tài chính đang nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng luật; trên cơ sở đó đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, UBTVQH.

Về dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, ngày 1/11/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 179/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Trên cơ cơ phê duyệt của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 616/TTr-CP ngày 1/11/2023 trình UBTVQH đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đối với dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ và các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, tính cả các đề án đã trình từ năm 2021, 2022 chuyển sang, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 18 đề án (15 nghị định và 3 quyết định). Trong đó, có 9 đề án Bộ Tài chính đang hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 19 đề án Bộ Tài chính mới trình hoặc mới hoàn thiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.