rung

Kinh phí rà soát diện tích đất của các nông, lâm trường, ban quản lý rừng do NSĐP đảm bảo (Ảnh: Thảo Miên)

Kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk bao gồm: Đề nghị đầu tư kinh phí để tỉnh thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh với tổng số tiền thực hiện dự án là 1.510 tỷ đồng. Hàng năm, địa phương đã bố trí đủ 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đề nghị Trung ương hồ trợ đủ 70% kinh phí cho tỉnh theo Công văn số 3618/VPCP-KTTH ngày 30/5/2008 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh Đăk Lăk có đề nghị Trung ương đầu tư kinh phí để tỉnh thực hiện Dự án rà soát diện tích đất của các nông lâm trường, ban quản lý rừng, Dự án đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 12/01/2012 với tổng dự toán là 302 tỷ đồng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Từ năm 2008 đến năm 2013, Bộ Tài chính phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bố trí từ NSTW cho tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền là 120 tỷ đồng (năm 2008 là 5 tỷ đồng, 2009 là 6 tỷ đồng, 2010 là 39 tỷ đồng, 2011 là 40 tỷ đồng, 2012 và 2013 là 30 tỷ đồng).

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Đắk Lắk chủ động sử dụng nguồn kinh phí NSTW đã hỗ trợ, NSĐP và 10% số thu từ sử dụng đất để thực hiện.

Đối với các năm tiếp theo, trên cơ sở khả năng cân đối NSTW, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định nhu cầu kinh phí và trình cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ kinh phí cho tỉnh để thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh.

Về đề nghị đầu tư kinh phí để tỉnh Đăk Lăk thực hiện Dự án rà soát diện tích đất của các nông lâm trường, ban quản lý rừng. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Thông tư số 46/2005/TT-BTC và Thông tư số 59/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh theo Nghị định số 170/2004/NĐ-CP và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP quy định: “Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường, nguồn kinh phí thực hiện đo đạc, rà soát đất, cắm mốc ranh giới, lập hồ sơ địa chính giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban quản lý rừng và các Công ty lâm nghiệp do NSĐP đảm bảo và thực hiện theo quy định của Luật NSNN ".

Đồng thời, thông tư trên cũng quy định rõ, trường hợp các doanh nghiệp (nông, lâm trường quốc doanh) ứng trước kinh phí để đo đạc, cắm mốc ranh giới, doanh nghiệp được giảm trừ tương ứng vào tiền sử dụng đất, thuê đất phải nộp cho NSĐP.

Đối với doanh nghiệp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền ứng trước để đo đạc, cắm mốc ranh giới được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi ra thời gian tương ứng phải nộp theo giá đất tại thời điểm ứng kinh phí và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm.

Đối với doanh nghiệp thuê đất trả tiền một lần hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất thì số tiền ứng trước để đo đạc, cắm mốc ranh giới được trừ vào tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất phải nộp.

Luyện Vũ