Trong thư, Bộ trưởng viết, trong chặng đường 99 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Hòa cùng dòng chảy đó, báo chí ngành Tài chính cũng đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước khẳng định vị trí của mình trên mặt trận thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các cơ chế, chính sách, hoạt động của ngành Tài chính đến với công chúng và xã hội, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành Tài chính.

Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng với sự năng động, sáng tạo, tâm huyết, các cơ quan báo chí, xuất bản ngành Tài chính sẽ tiếp tục nỗ lực, chung sức, đồng lòng, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, góp phần lan tỏa, tạo sự đồng thuận cao từ xã hội đối với các cơ chế, chính sách và hoạt động của ngành Tài chính.

Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc gửi Thư chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam