Tại công văn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đơn vị được giao là trên 1.933 tỷ đồng (trong đó, vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 628 tỷ đồng).

Bộ VHTTDL đã ban hành các quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch 2023 với tổng số vốn trên 1.008 tỷ đồng, tương ứng trên 52% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó, vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 153 tỷ đồng; vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 trên 855 tỷ đồng).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất phương án xử lý đối với nguồn vốn đầu tư công chưa phân bổ
Dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện thể thao Việt Nam vừa hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Ảnh TL

Tổng số vốn chưa giao còn gần 925 tỷ đồng, trong đó, vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 475 tỷ đồng; vốn trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 gần 450 tỷ đồng.

Bộ VHTTDL đề nghị được điều chỉnh giảm gần 443 tỷ đồng vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được giao trong năm 2023 không có khả năng phân bổ và giải ngân điều chuyển cho bộ, ngành, địa phương có nhu cầu.

Qua rà soát tình hình triển khai thực tế các dự án và số vốn chưa phân bổ (gần 925 tỷ đồng), Bộ VHTTDL đã đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận cho đơn vị tiếp tục được phân bổ số vốn 482 tỷ đồng khi có đủ thủ tục theo quy định, gồm có 475 tỷ đồng vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 7 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với số vốn gần 443 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 được giao trong năm 2023 không có khả năng phân bổ và giải ngân, Bộ VHTTDL đề nghị được điều chỉnh giảm kế hoạch và điều chuyển cho bộ, ngành, địa phương có nhu cầu./.