Theo đó, địa phương đầu tiên được UBND tỉnh Cà Mau công bố quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 là huyện Trần Văn Thời. Cụ thể, huyện có tổng diện tích trên 70.340 ha, trong đó, gần 60.700 ha đất nông nghiệp, 8.800 ha đất phi nông nghiệp và trên 853 ha đất chưa sử dụng.

Trong năm 2024, huyện Trần Văn Thời sẽ thu hồi trên 720 ha đất, bao gồm, hơn 229 ha đất nông nghiệp và hơn 40 ha đất phi nông nghiệp. Tổng nhu cầu chuyển đổi mục đích trong kế hoạch năm hơn 646 ha, bao gồm, hơn 322 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp, hơn 316 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 7,69 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 là 175 ha, tất cả đều là đất nông nghiệp.

Cà Mau: 3 huyện được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024
Năm 2024, huyện Trần Văn Thời có gần 60.700 ha đất nông nghiệp.

Tại huyện Đầm Dơi, theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, huyện có tổng diện tích hơn 81.600 ha, trong đó, gần 73.900 ha đất nông nghiệp, 6.500 ha đất phi nông nghiệp và hơn 1.180 ha đất chưa sử dụng.

Trong năm 2024, huyện Đầm Dơi sẽ thu hồi 83,16 ha đất, bao gồm, 82,55 ha đất nông nghiệp và 0,61 ha đất phi nông nghiệp. Có trên 212 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và 0,13 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 là 60 ha, tất cả đều là đất nông nghiệp.

Tại huyện Ngọc Hiển, theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, huyện có tổng diện tích trên 73.400 ha, trong đó, hơn 58.000 ha đất nông nghiệp, hơn 9.100 ha đất phi nông nghiệp và hơn 6.200 ha đất chưa sử dụng.

Trong năm 2024, huyện Ngọc Hiển thu hồi 28,19 ha đất nông nghiệp. Có trên 3.000 ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 17,50 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 trên 324 ha, tất cả đều là đất nông nghiệp.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND từng huyện chịu trách nhiệm thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan và các nghị quyết HĐND tỉnh thông qua.

Bên cạnh đó, UBND từng huyện chịu trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Định kỳ hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND từng huyện và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất kịp thời các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất định kỳ năm theo quy định.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp và chủ động thực hiện các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo kế hoạch sử dụng đất được triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND từng huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024 từng huyện.