Tuy nhiên, kể từ ngày 1/1/2023, Nghị định 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực đã thay đổi quy định. Theo đó, kể từ 1/1/2023, khi làm thủ tục liên quan đến 2 quy định miễn thuế đối với tài sản di chuyển và miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên

giới được nêu tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP, người khai hải quan, người nộp thuế phải xuất trình bản sao của một trong các giấy tờ sau: thẻ căn cước công dân; chứng minh nhân dân; giấy xác nhận thông tin về cư trú; giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đối với thủ tục miễn thuế đối với tài sản di chuyển); cung cấp thông tin về số định danh cá nhân hoặc xuất trình giấy thông hành biên giới hoặc xuất trình thẻ căn cước công dân (đối với thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới)./.