Đây là một trong các nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT, quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2015, vừa được Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành.

Một số mức chi khác như chi cho hoạt động phân tích dữ liệu và báo cáo thông tin về ngộ độc thực phẩm: tối đa không quá 2 triệu đồng/vụ ngộ độc thực phẩm.

Chi thù lao người trực tiếp điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh truyền qua thực phẩm (ngoài chế độ công tác phí; trường hợp cán bộ đã được hưởng phụ cấp chống dịch từ các nguồn kinh phí khác thì không hưởng chế độ thù lao này): Tại khu vực lũ lụt, thiên tai, thảm họa, ổ bệnh dịch truyền qua thực phẩm áp dụng mức chi 100 nghìn đồng/người/ngày. Còn tại các khu vực, địa điểm khác: mức chi 75 nghìn đồng/người/ngày.

Thông tư liên tịch số 67/2013/TTLT-BTC-BYT quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia VSATTP giai đoạn 2012 – 2015, quy định tại Quyết định số 1228/QĐ-TTg ngày 07/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời áp dụng cho các hoạt động của Đề án xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ về an toàn thực phẩm tại Việt Nam, được phê duyệt tại Quyết định số 518/QĐ-TTg ngày 27/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này không áp dụng đối với kinh phí từ: nguồn vốn viện trợ không hoàn lại; trừ trường hợp nhà tài trợ hoặc đại diện có thẩm quyền của nhà tài trợ và Bộ Tài chính chưa có thoả thuận về mức chi thì áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư này; nguồn vốn đầu tư phát triển.

Đối tượng áp dụng Thông tư gồm các cơ quan, đơn vị có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.

Các đơn vị, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước được vận dụng chế độ quy định tại Thông tư này để chi cho hoạt động VSATTP từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2013.

PĐT