tiền

Kinh phí chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn ngân sách. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Thông tư này áp dụng với các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục; các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là cơ sở giáo dục); các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Dự thảo thông tư quy định rõ kinh phí chi cho hoạt động này từ nguồn: ngân sách nhà nước; nguồn thu hoạt động của các cơ sở giáo dục; tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác.

Cơ sở giáo dục công lập sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật để chi cho hoạt động tự đánh giá. Chi thuê chuyên gia tư vấn; chi in ấn và văn phòng phẩm, thực hiện theo thực tế phát sinh trên nguyên tắc tiết kiệm, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật; chi xây dựng phương án điều tra, thu thâ%3ḅp thông tin, minh chứng; xử lý, phân tích kết quả thu thâ%3ḅp thông tin; viết báo cáo tự đánh giá, tối đa 10 triệu đồng/kết quả tự đánh giá hoàn chỉnh.

Chi tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá và viết báo cáo sơ bộ về cơ sở giáo dục đề nghị công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục (không quá 7 người); tiền công nghiên cứu hồ sơ đánh giá và viết báo cáo sơ bộ, tối đa không quá 1 triệu đồng/người/hồ sơ cơ sở giáo dục.

Mức chi tiền công trong thời gian làm việc tập trung nghiên cứu hồ sơ đánh giá, tối đa không quá 300.000 đồng/người/ngày. Chi viết báo cáo đánh giá ngoài, mức chi khoán theo sản phẩm cuối cùng không quá 2 triệu đồng/báo cáo…

Dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ký ban hành./.

Minh Anh