ngân sách

Yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 10% chi thường xuyên được thực hiện nhiều năm qua. Ảnh: TL.

Ngoài ra, phải căn cứ khối lượng công việc theo chức năng, nhiệm vụ, số lượng biên chế, lao động được cấp có thẩm quyền giao và chế độ chính sách chi hiện hành để xây dựng chi tiết dự toán chi thường xuyên năm 2022.

Trong đó, cụ thể chi quỹ lương (chi tiết quỹ lương ngạch bậc và quỹ lương tăng thêm theo các cơ chế tài chính đặc thù được duyệt), chi hoạt động bộ máy, chi chuyên môn đặc thù, theo các nguồn NSNN, nguồn ngoài ngân sách (nguồn phí, thu sự nghiệp được để lại, thu nghiệp vụ, nguồn thu hợp pháp khác).

Đối với dự kiến quỹ tiền lương của cơ quan, đơn vị được xây dựng trên cơ sở số lượng biên chế được giao và định hướng cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

Thực tế nhiều năm qua, Bộ Tài chính đã yêu cầu các đơn vị sử dụng ngân sách phải thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Nguồn tiết kiệm này sẽ dành để làm nguồn cải cách tiền lương cho những năm sau./.

Minh Anh