Thông tư đã quy định cụ thể, người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí bằng 1 trong 4 hình thức sau:

Thứ nhất, nộp phí, lệ phí trực tiếp bằng tiền mặt.

Thứ hai, nộp phí, lệ phí theo hình thức không dùng tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí mở tại tổ chức tín dụng.

Thứ ba, nộp vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước.

Thứ tư, nộp phí, lệ phí qua tài khoản của cơ quan, tổ chức nhận tiền khác với tổ chức thu phí, lệ phí (áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính).

Có thể nộp các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính theo 4 hình thức
Có thể nộp phí, lệ phí bằng tiền mặt. Ảnh: TL.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ tiền phí thu được (bao gồm cả tiền phí thu qua tài khoản chuyên thu phí) vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định tại các thông tư thu phí của Bộ Tài chính.

Tổ chức thu lệ phí nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo tháng theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Thông tư này cũng nêu rõ: bãi bỏ một số điều, khoản, điểm của các thông tư quy định thu phí, lệ phí do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại phụ lục ban hành kèm theo thông tư này.

Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2022./.