Quyết định xử phạt nêu rõ, Công ty Camimex Group bị phạt tổng cộng 310 triệu đồng, do vi phạm nhiều lỗi, trong đó công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ.

Cụ thể, trong năm 2020, công ty tổ chức 12 cuộc họp hội đồng quản trị (HĐQT); năm 2021, công ty tổ chức 23 cuộc họp HĐQT; tuy nhiên, tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, công ty thống kê có 11 cuộc họp; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, công ty thống kê có 21 cuộc họp và một số văn bản khác.

Công ty Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi
Công ty Camimex Group bị phạt 310 triệu đồng do vi phạm nhiều lỗi. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, công ty đã giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi UBCKNN có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán. Ngày 13/9/2021, UBCKNN có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán.

Ngoài ra, Công ty Camimex Group còn vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này. Giao dịch giữa công ty với Công ty cổ phần Camimex, Công ty cổ phần Camimex Foods và Công ty cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/HĐQT thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, công ty đã cho Công ty cổ phần Camimex vay khi chưa được ĐHĐCĐ chấp thuận)./.