Công ty Tứ Hải Hà Nam chào bán 3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng Công ty Tứ Hải Hà Nam chào bán 3 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Thông báo cho biết, căn cứ trên tình hình thực tế và nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư quan tâm đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty, Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam thông báo về việc gia hạn thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của công ty cụ thể như sau:

Thông tin đã thông báo

Thông tin thay đổi gia hạn

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 20/03/2023

Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 24/04/2023

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 20/03/2023

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 24/04/2023

Thông báo của công ty cũng nêu rõ các căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng số 32/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/2/2023, Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2202/2023/TB-THHN ngày 22/2/2023./.