Cục Thuế Bắc Giang thu được gần 850 tỷ đồng nợ đọng thuế
Cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam (Bắc Giang) rà soát các khoản nợ của doanh nghiệp để đôn đốc thu thuế. Ảnh: Minh Linh

Đại diện Cục Thuế Bắc Giang cho biết, đến nay, tổng nợ đọng thuế có khả năng thu trên địa bàn còn khoảng 610 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với tổng thu ngân sách năm 2022, bảo đảm chỉ tiêu Bộ Tài chính, UBND tỉnh giao theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang, công tác thu nợ thuế từ trước đến nay luôn được xem là nhiệm vụ khó. Phần lớn những trường hợp nợ thuế đều gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chưa chấp hành nghiêm nghĩa vụ thuế, thậm chí có đơn vị còn cố tình chây ỳ không nộp các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước.

Để thu các khoản tiền nợ thuế vào ngân sách nhà nước, Cục Thuế Bắc Giang đã xây dựng phương án cụ thể quản lý và thu hồi nợ; chỉ đạo các chi cục thuế khu vực, phòng chuyên môn rà soát, phân tích nguyên nhân nợ; lập danh sách doanh nghiệp nợ thuế theo từng nhóm, sắc thuế, khu vực kinh tế để áp dụng biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, xử lý thu nợ phù hợp với từng trường hợp.

Ngoài việc thực hiện quyết liệt các biện pháp thu nợ, Cục Thuế Bắc Giang chú trọng xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội về việc khoanh nợ, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, tiền thuế đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Lũy kế Cục Thuế Bắc Giang đã thực hiện khoanh nợ được 4.241 người nộp thuế với số tiền thuế đã khoanh nợ trên 141,3 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch; thực hiện xóa nợ cho 4.082 người nộp thuế với số tiền chậm nộp đã xóa trên 72,7 tỷ đồng, đạt 96% theo kế hoạch./.