Báo cáo của Cục Thuế Hà Tĩnh ghi nhận, nếu tính theo sắc thuế, có 12/17 chỉ tiêu, sắc thuế có số thu vượt dự toán năm Bộ Tài chính giao. Trong đó, một số sắc thuế vượt thu cao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 274 tỷ đồng, vượt 71% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 1.983 tỷ đồng, vượt 65% dự toán; thu tiền thuê đất đạt 116 tỷ đồng, vượt 46% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 43 tỷ đồng, vượt 44% dự toán…

Cục Thuế Hà Tĩnh thu vượt 21% dự toán pháp lệnh

Cán bộ công chức thuế Cục Thuế Hà Tĩnh rà soát các nguồn thu, đề xuất giải pháp thu kịp thời nguồn thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Ảnh: Phan Trâm

Ông Đinh Nho Hậu – Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho hay, nếu tính theo địa bàn thu, có 13/13 huyện, thị, thành phố đã hoàn thành vượt dự toán năm Bộ Tài chính giao. Trong đó, một số địa phương vượt thu cao như: huyện Cẩm Xuyên thu đạt 374 tỷ đồng, vượt 81% dự toán; huyện Thạch Hà thu đạt 530 tỷ đồng, vượt 68% dự toán; huyện Can Lộc thu đạt 210 tỷ đồng, vượt 69% dự toán…

Mặc dù đơn vị đã hoàn thành dự toán Bộ Tài chính giao, song so với dự toán phấn đấu HĐND tỉnh giao mới thu đạt 89%. Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, trong tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu và dự báo thu hàng tháng sát đúng với thực tế phát sinh quy định của Tổng cục Thuế và UBND tỉnh.

Cùng với đó, cục thuế chủ động đôn đốc kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn theo Nghị định số 52/NĐ-CP của Chính phủ vào ngân sách nhà nước; tổ chức đôn đốc, thực hiện quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ, phấn đấu giảm nợ theo chỉ tiêu đề ra. Cục cũng phấn đấu làm tốt các nghiệp vụ khác để hoàn thành nhiệm vụ được giao...