Giao dịch tại bộ phận một cửa cơ quan thuế Hòa Bình. Ảnh: Hồng Quý

So với dự toán giao thì 11/13 đơn vị thu hoàn thành vượt dự toán năm, trong đó có 7/13 đơn vị thu vượt dự toán từ 10% trở lên, góp phần rất lớn để bù đắp các khoản hụt thu, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những năm tới, phấn đấu tăng thu ngân sách bình quân hàng năm 12,5%, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV đã đề ra.

Toàn ngành thuế Hòa Bình đã nỗ lực, tập trung triển khai các biện pháp hành thu ngay từ đầu năm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành chức năng trong chỉ đạo quản lý đối tượng, quản lý các khoản thu phát sinh, kiểm tra chống thất thu, xử lý vi phạm về thuế, thu nợ thuế, kịp thời huy động các nguồn thu vào ngân sách.

Toàn ngành cũng đã khắc phục khó khăn, tập trung lực lượng dồn sức thực thi nhiệm vụ, tăng cường các biện pháp chống thất thu, đẩy mạnh quản lý nợ thuế, tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đôn đốc hộ kinh doanh, DN tự giác tự khai - tự nộp thuế theo luật định; đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; những đơn vị, hộ sản xuất kinh doanh làm tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Vĩnh Thái