Thống kê của Cục Thuế Hưng Yên cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị đã thực hiện công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng là 7.776 lượt người nợ thuế.

Đại diện Cục Thuế Hưng Yên cho biết, ngoài việc thường xuyên công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, cục thuế còn chuyển danh sách các doanh nghiệp chây ỳ tiền thuế để kiến nghị đưa vào kế hoạch thanh tra của năm 2021; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép đầu tư, thu hồi dự án đối với những đơn vị nợ đọng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất kéo dài.

Lãnh đạo Cục Thuế Hưng Yên cho biết thêm, tính đến hết tháng 6/2021, đơn vị đã ban hành thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp được 434.547 lượt thông báo đến người nộp thuế nợ thuế; ban hành 891 quyết định cưỡng chế, với số tiền bị cưỡng chế là 475,9 tỷ đồng, trong đó: bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản là 739 quyết định với số tiền thuế cưỡng chế là 350,3 tỷ đồng; bằng biện pháp thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng là 152 quyết định với số tiền thuế cưỡng chế là 125,6 tỷ đồng./.

Văn Tuấn