Cử tri tỉnh An Giang cho biết, theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018 đã quy định: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được áp dụng có thời hạn mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thấp hơn mức thuế suất thông thường áp dụng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế TNDN”. Ngoài ra, có quy định về chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh như sau: “Miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN”.

Đã giảm thuế cho tất cả nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, với mức giảm 30% số thuế phải nộp
Đã giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: TL.

Theo cử tri An Giang, các chính sách ưu đãi thuế TNDN cho DNNVV đã có quy định cụ thể tại Điều 10, Điều 16 Luật Hỗ trợ DNNVV, nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện được do Luật Thuế TNDN hiện hành vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung đồng bộ với Luật Hỗ trợ DNNVV. Luật Thuế TNDN hiện hành chưa điều chỉnh bổ sung đưa vào chính sách ưu đãi thuế TNDN cho DNNVV được hưởng ưu đãi theo quy định tại Điều 10, Điều 16 của Luật Hỗ trợ DNNVV. Vì vậy, để tiếp tục cụ thể hóa chủ trương hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp có quy mô nhỏ theo tinh thần Luật Hỗ trợ DNNVV thì cần nghiên cứu trình sửa đổi Luật Thuế TNDN, bổ sung chính sách ưu đãi thuế đối với nhóm đối tượng là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, đặc biệt là chính sách ưu đãi để khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình hoạt động sang doanh nghiệp.

Trong văn bản trả lời cử tri An Giang, Bộ Tài chính cho biết, liên quan đến việc xây dựng giải pháp để hỗ trợ nhóm đối tượng DNNNVV nhằm triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV, trong năm 2019 và năm 2020, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó đề xuất áp dụng mức thuế suất 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và 17% đối với doanh nghiệp nhỏ.

Tuy nhiên, theo ý kiến của UBTVQH, thì đề nghị đưa nội dung này khi sửa Luật Thuế TNDN.

Đối với dự án Luật Thuế TNDN sửa đổi, thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đang thực hiện nghiên cứu, rà soát, đánh giá tổng thể các luật thuế, trong đó có Luật Thuế TNDN để báo cáo Chính phủ, UBTVQH xem xét sửa đổi, bổ sung vào thời điểm thích hợp đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế và tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế, trong đó có các chính sách thuế liên quan đến DNNVV.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã trình Quốc hội, UBTVQH giảm thuế TNDN năm 2020 (Nghị quyết số 116/2020/QH14) và năm 2021 (Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15) để hỗ trợ doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19, đối tượng được áp dụng đã bao gồm tất cả nhóm DNNVV, đồng thời mức giảm 30% số thuế phải nộp là tương đương với mức thuế suất khoảng 14% (bằng 70% của mức thuế suất hiện hành là 20%) và như vậy là ưu đãi hơn so với đề xuất áp dụng mức thuế suất 15%, 17% cho nhóm doanh nghiệp này./.

Áp mức thuế thấp cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ

Năm 2019 và năm 2020, Chính phủ đã trình UBTVQH về dự án Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong đó đề xuất áp dụng mức thuế suất 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và 17% đối với doanh nghiệp nhỏ.