LĐT

Đại biểu Lê Đức Thọ - Chủ tịch VietinBank trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII.

Nghị quyết đã nêu bật kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; khẳng định những thành tựu đạt được 5 năm qua là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới.

Nghị quyết cũng đánh giá, những thành tựu của 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đặc biệt, trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Nêu tầm nhìn và định hướng phát triển, quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết nhấn mạnh mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nghị quyết nêu rõ định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 và 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Đây là những nội dung được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này.

le duc tho vietinbank
Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối DNTW dự Đại hội. (Ảnh nguồn: Duy Linh - Báo Nhân dân)


Trước đó, trao đổi bên lề Đại hội XIII, đại biểu Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030 cũng như là tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 thể hiện rõ nét những khát vọng phát triển đất nước của Đảng và nhân dân Việt Nam.

"Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống", đại biểu Lê Đức Thọ cho biết.

Bên cạnh đó, đại biểu Lê Đức Thọ cũng chia sẻ về những đóng góp quan trọng của Đảng uỷ khối Doanh nghiệp trung ương vào dự thảo văn kiện cho Đại hội lần này.

Theo đại biểu, trong quá trình chuẩn bị Đại hội, cũng như công tác nhân sự, công tác văn kiện đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo để đảm bảo thành công của Đại hội. Trong quá trình này, với vai trò là một hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, trụ cột và chủ đạo trong hệ thống kinh tế của đất nước, Vietinbank đã tham gia hết sức tích cực, chủ động và có những nội dung hết sức tâm huyết. Đơn cử như nội dung Nghị quyết thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. "Đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta", đại biểu khẳng định.

"Hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, là lĩnh vực kinh tế tổng hợp của đất nước, chúng tôi thấy rằng những nội dung đó đã được thể chế vào trong những nội dung cụ thể của dự thảo văn kiện, từ đó tạo ra điều kiện để thể chế hoá thành chính sách pháp luật, cũng như quá trình tổ chức triển khai thực hiện có kết quả", đại biểu Lê Đức Thọ đánh giá./.

Dương An