Lựa chọn nhà thầu phải theo quy định, hướng dẫn của ADB

Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên dài 15,3km, đi qua địa phận TP Cần Thơ và tỉnh An Giang, dự kiến khởi công cuối năm 2021 và hoàn thành vào cuối năm 2023.

Hiệp định vay của Dự án (Loan 3013-VIE) được ký giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhà tài trợ Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) quy định: “Công tác đấu thầu cho mua sắm hàng hóa, xây lắp công trình sẽ tuân theo và bị chi phối bởi các Hướng dẫn đấu thầu. Hướng dẫn đấu thầu nghĩa là Hướng dẫn Đấu thầu của ADB (2010), được điều chỉnh theo thời gian”.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp: CW4A, CW4B, CW4C.

Do sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) nên việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải thực hiện theo quy định, hướng dẫn của ADB. Nói cách khác là phải áp dụng hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) qua mạng/01 giai đoạn 01 túi hồ sơ theo hướng dẫn đấu thầu của ADB.

Tổ chức lựa chọn nhà thầu thông qua Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn/). Hồ sơ mời thầu các gói thầu đã được Tư vấn lập, trình ADB chấp thuận làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đảm bảo các quy định của Nhà tài trợ ADB và Luật Đấu thầu
Bình đồ dự án

Áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu NCB do ADB ban hành

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, về nguyên tắc áp dụng các quy định khi lập và phê duyệt Hồ sơ mời thầu xây lắp, theo Hiệp định (Loan 3013-VIE) được ký giữa Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Bên vay) và nhà tài trợ ADB, vào ngày 16/10/2013 và được điều chỉnh vào tháng 2/2020, quy định: Bên vay phải tổ chức đấu thầu các gói thầu được chi trả bởi tiền của khoản vay theo hướng dẫn đấu thầu của ADB (ADB’s Procurement Guidelines: 2010, as amended from time to time).

Còn theo quy định của Việt Nam, quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 3 Luật Đấu thầu năm 2013, thì: Đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.

Trường hợp điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế đó.

Như vậy, trong trường hợp hiệp định vay có quy định khác với quy định của Luật Đấu thầu thì áp dụng theo quy định của hiệp định vay.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp quy định: Đối với gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) thuộc các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ADB, WB thì áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu NCB do ADB và WB ban hành bằng tiếng Việt.

Như vậy, Hồ sơ mời thầu phải áp dụng mẫu hồ sơ mời thầu NCB do ADB ban hành bằng tiếng Việt.

Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu bằng 80% giá trị dự toán gói thầu

Về tiêu chí về kinh nghiệm xây dựng, theo quy định Mẫu hồ sơ mời thầu đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) của ADB (Guideline: PAI 3.05 Revised in March 2020) quy định: “nhà thầu tham dự thầu phải đáp ứng điều kiện: tham gia vào ít nhất một hợp đồng và đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành trong vòng … (điền số năm) năm qua mà có tính chất tương tự như công trình đang đấu thầu, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu lớn hơn …VND (điền giá trị: mặc định thông thường là 80% giá trị dự toán gói thầu). Tiêu chí này áp dụng trường hợp nhà thầu là liên danh thì một thành viên trong liên danh phải đáp ứng yêu cầu”.

Tại công thư ngày 20/9/2021 Nhà tài trợ ADB có ý kiến về tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm (Mục 2.5.1) của HSMT: Lưu ý rằng các đoạn văn bản mẫu của các yêu cầu về tiêu chí theo e-HSMT mẫu là không thể sửa đổi. Yêu cầu về giá trị tham gia của nhà thầu phải được sửa… làm tròn được tính từ 80% giá trị ước tính của hợp đồng bao gồm cả dự phòng phí.

Như vậy, theo quy định nêu trên và ý kiến của Nhà tài trợ ADB yêu cầu quy định Hợp đồng tương tự thì: về giá trị là hợp đồng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu bằng 80% giá trị dự toán của gói thầu; đối với trường hợp là liên danh thì một thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu.

Còn theo quy định của Việt Nam, quy định của Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về quy định: “Tương tự về quy mô công việc: có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét”.

“Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu giá trị phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50%-70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo đảm có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu”.

Như vậy, Hồ sơ mời thầu các gói thầu: CW4A, CW4B và CW4C đã phát hành áp dụng tiêu chí hợp đồng tương tự: “ Về giá trị là hợp đồng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu bằng 80% giá trị dự toán của gói thầu; Đối với trường hợp là liên danh thì một thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu” là đảm bảo các quy định của Nhà tài trợ ADB, quy định Luật Đấu thầu, Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư, đã được Ngân hàng ADB và Bộ GTVT chấp thuận, phê duyệt để đảm bảo chọn được nhà thầu có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện các gói thầu thuộc dự án./.