Các kho bạc địa phương đã nỗ lực hết sức để không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chi ngân sách.

Media