Đồng thời, ngay trong ngày 28/1, Ủy ban cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để thị trường hoạt động an toàn, thông suốt trong mọi tình huống.

Media