Tổng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam. Ảnh: Quang Nguyễn

Phát biểu tại Đại hội Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam sáng 9/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: 90 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, báo chí nước ta đã trở thành một binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng…

Trong thời kỳ đổi mới, gần 30 năm qua, những người làm báo tiếp tục là đội quân chủ lực trong việc định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Những năm gần đây, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và công nghệ làm báo... đã đạt được những bước tiến lớn.

"Chất lượng chính trị, chất lượng văn hóa và kỹ thuật - nghiệp vụ của báo chí ngày càng được cải thiện. Đội ngũ những người làm báo tăng nhanh, mặt bằng trình độ được nâng cao. Nhận thức và đòi hỏi cao của công chúng đối với báo chí vừa đặt ra yêu cầu và thách thức mới, vừa tạo ra động lực mới cho báo chí phát triển. Nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật của hệ thống báo chí ngày càng được cải thiện rõ rệt... Số lượng các cơ quan báo chí và đội ngũ anh chị em làm báo đến nay tăng nhiều lần so với những năm đầu đổi mới", Tổng Bí thư phát biểu.

Cũng theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến và những thành tựu của công cuộc đổi mới; kịp thời phê phán, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, những thói hư tật xấu trong xã hội; phê phán, bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động, thù địch, góp phần vào việc củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tựu, hoạt động báo chí cũng còn bộc lộ không ít hạn chế, khuyết điểm; còn có những biểu hiện thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng định hướng dư luận, chưa thực hiện tốt tôn chỉ mục đích; còn để lọt thông tin không trung thực, thiếu chính xác, giật gân, câu khách, lộ bí mật; khai thác thông tin nước ngoài thiếu chọn lọc; chưa làm tốt công tác phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiên tiến, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước.

Một số cơ quan báo chí chậm đổi mới nội dung và hình thức; tuyên truyền thiếu hấp dẫn, chưa làm chủ được thông tin. Còn có cán bộ, phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, thậm chí vi phạm pháp luật. Việc xử lý những sai phạm trong hoạt động báo chí còn có trường hợp chưa nghiêm; chưa có những chế tài thích đáng, đủ mạnh để răn đe, khắc phục. Hoạt động của Hội Nhà báo ở một số nơi vẫn còn hình thức, hiệu quả chưa cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng; luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn giới báo chí và Hội Nhà báo nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình.

Tổng Bí thư mong muốn anh chị em làm báo cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng. Mỗi người làm báo là một chiến sĩ cách mạng. Đảng lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với hoạt động báo chí; Nhà nước quản lý báo chí bằng pháp luật. Nghề làm báo là một nghề cao quý, thiêng liêng. Nhà báo cách mạng phải có tinh thần cách mạng, đó là tinh thần tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, vì sự nghiệp chung của đất nước, của nhân dân.

Báo chí cần góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh, xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần cổ vũ và tạo ra sức mạnh đoàn kết, thống nhất, đồng thuận toàn dân tộc. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận...; kiên quyết loại bỏ những tin, bài ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, tình cảm, đời sống xã hội; đừng làm phân tâm xã hội, phân rã niềm tin. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là người tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước...

"Với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã có, đội ngũ những người làm báo Việt Nam sẽ ngày càng vững vàng về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp, hoàn thành sứ mệnh cao cả là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Đảng; tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước", Tổng Bí thư tin tưởng.

Theo Ban tổ chức, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ X của Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, nhất trí đưa ra các phương hướng chủ yếu và 11 nhiệm vụ trọng tâm, 8 giải pháp cơ bản của Hội nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó nhấn mạnh: lãnh đạo các cấp Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của các Hội tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thể chế hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về báo chí, công tác Hội, chủ động và tăng cường triển khai các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, đạo đức, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội; quan tâm sâu sát về công tác tổ chức, bồi dưỡng kiến thức công tác hội, quyền lợi vật chất, tinh thần của hội viên…

Các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 57 thành viên (tăng 8 ủy viên so với nhiệm kỳ trước, do số lượng hội viên và số lượng tổ chức Hội đã tăng trong 5 năm qua). Đồng chí Thuận Hữu tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: Đại hội đã khẳng định và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của báo chí cả nước, Hội nhà báo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong hoạt động báo chí cũng như hoạt động của các cấp Hội.

Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội nhiệm kì mới. Đại hội cũng xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội khóa IX, với nhiều điểm mới phù hợp với tình hình hoạt động Hội trong giai đoạn 2015-2020.

Đại hội cũng đã phân tích sâu sắc tình hình báo chí trong nước và quốc tế, những thách thức và cơ hội, các vấn đề đặt ra trong công tác hội hiện nay. Các đại biểu đều nhất trí khẳng định: Báo chí nước ta trong những năm gần đây phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và không ngừng đổi mới phương thức hoạt động.

Các ý kiến đóng góp, tham luận của các đại biểu đều thống nhất: Hơn lúc nào hết, các nhà báo phải thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp và phẩm chất, đạo đức của người làm báo cách mạng trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin.

Các cơ quan báo chí cần đổi mới tư duy làm báo, mô hình các cơ quan báo chí và đầu tư hiện đại hóa phương tiện làm báo theo kịp xu thế phát triển báo chí khu vực, thế giới. Đồng thời, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách đối với báo chí, để các nhà báo và cơ quan báo chí có thể hoạt động tốt nhất, phục vụ lợi ích đất nước, nhân dân; tạo điều kiện cho công chúng tham gia vào việc cung cấp thông tin, xã hội hóa nguồn lực và giám sát hoạt động báo chí./.

Cảnh Dương