Theo đó, mục đích, yêu cầu đặt ra là: tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đảng ủy Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Bộ Tài chính tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8. Ảnh: Đức Minh

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW.

Xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, cụ thể hóa việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc sát với thực tiễn của cơ quan, đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Bộ Tài chính và nhân dân.

Chỉ tiêu cụ thể: 100% đảng viên của Đảng bộ Bộ Tài chính được phổ biến, quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị quyết số 43-NQ/TW.

100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hoặc kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW phù hợp với đặc điểm, tình hình, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 43-NQ/TW vào chương trình công tác năm; đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của đảng bộ, chi bộ.

Chi tiết Chương trình hành động xem tại đây.